HIGHokary hil berýäris

“Youke” önümleri

 • Youke Alloy Smooth Plate YK-100

  “Youke Alloy Smooth Plate YK-100”

  YK-100, hrom karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-100-iň ösen önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-100-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-100 ýokary aşgazan we pes we orta täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly. Uly list ölçeglerinde bar ýa-da adaty şekillere kesilip bilner.

 • Youke Alloy Smooth Plate YK-90

  “Youke Alloy Smooth Plate YK-90”

  YK-90, tekiz üstündäki hrom wolfram karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-90 önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-90, 900 elevated çenli ýokary temperaturada agyr aşgazana garşylygy talap edýän programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler.

 • Youke Alloy Smooth Plate YK-80T

  “Youke Alloy Smooth Plate YK-80T”

  YK-80T, erkin hrom wolfram karbid kebşirlenen örtük plastinkasy. YK-80T önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80T ýokary aşgazan we orta we ýokary täsirli programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler.

 • Youke Alloy Smooth Plate YK-80

  “Youke Alloy Smooth Plate YK-80”

  YK-80, “Fixed Plant” senagatynda ulanylýan, ýarylmadyk çylşyrymly karbid kebşirleýiş örtügidir. YK-80-iň önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80 ýokary aşgazan we orta we ýokary täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly .. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler.

Giňden ýaýran senagat programmalary

Senagat goşundylary

 • New wear liner increases wear resistance 5 times for mining application

  magdan gazyp almak

  Gysgaça syn Magdançylyk, ähli pudaklarda ulanylýan esasy önümleri öndüriji hökmünde magdançylyk dünýädäki köp ykdysadyýetiň möhüm bölegi bolup durýar. Mineralseriň çuňlugyndan minerallary we metallary çykarmak we arassalamak bagyşlanmaýan şertlerde, obeer togalagynyň iň uzak, gaty we gurak ýerlerinde amala aşyrylýar. Kyn şertler has kyn önümleri we çözgütleri talap edýär. Magdan enjamlary islendik pudagyň iň agyr eşik şertlerine sezewar edilýär. Köp mukdarda magdan t bilen gaýtadan işlenýär ...

 • Wear liners and plates for thermal power coal plant industry

  kömür ýylylyk güýji

  Gysgaça syn Bütin dünýäde, esasanam Aziýada elektrik energiýasyna bolan isleg yzygiderli artýar. Elektrik stansiýalarynyň ähli görnüşleri: ýylylyk, gidro-elektrik ýa-da ýakylýan galyndy materiallar, netijeli işlemegi we tygşytly elektrik öndürmek üçin tehniki hyzmat etmeli. Her ösümlik üçin tehniki hyzmat talaplary daşky gurşawa baglylykda üýtgeýär. Aşgazan, poslama, kawitasiýa, ýokary temperatura we basyş elektrik öndürmek prosesinde könelmegiň sebäbi bolup durýar. Youke giň ...

 • Wear Plates and Liners for Parts in Cement Plants application

  sement goýmasy

  Gysgaça syn Sement senagaty durnukly ösüş üçin zerur pudaklaryň biridir. Ösüşiň diregi hasaplanyp bilner. Sement önümçiligi, magdan gazyp almakdan başlap, soňra hek daşyny we palçykdan ybarat çig mallary üwemek, çig nahar diýilýän inçe poroşok, soňra bolsa sement peçinde 1450 ° C çenli gyzgyn temperaturada gyzdyrylýar. Bu amalda çig malyň himiki baglanyşyklary döwülýär we soňra ...

 • Hardfacing and wear products for sugar mill industry

  şeker ulanylyşy

  Gysgaça syn Şeker alkogolsyz içgiler, süýji içgiler, amatly iýmitler, çalt nahar, süýji, konditer önümleri, bişirilen önümler we beýleki süýji iýmitler üçin ulanylýar. Şeker rumyň distilýasiýasynda ulanylýar. Şeker subsidiýalary şeker üçin bazar çykdajylaryny önümçiligiň bahasyndan has pesleşdirdi. 2018-nji ýyla çenli dünýädäki şeker önümçiliginiň 3/4 bölegi açyk bazarda satylmady. Şeker we süýjüdirijiler üçin dünýä bazary 2012-nji ýylda takmynan 77,5 milliard dollar boldy, şeker 85% -e deň bolup, ösdi ...

 • Youke Alloy wear lining and sheeting for steel mill plant

  polatdan peýdalanmak

  Gysgaça syn Senagat rewolýusiýasynda polat möhüm rol oýnaýar. Köp ýyllaryň dowamynda polat öndürmek, häzirki durmuşda tehnologiýada yzygiderli gowulaşýan iň möhüm prosesleriň biri hasaplanýar. Dogry çözülmese we dolandyrylmasa geýimleriň zyýanly bolup biljekdigine düşünýäris; innowasiýa önümlerimiz we çözgütlerimiz Polat senagatynda dürli eşiklere garşy göreşmek üçin adaty bir süýşmekden başlap, ýokary derejeli dowamlylyklara çenli polat pudagynda özlerini yzygiderli subut etdiler ...

 • Wear lining solutions for protection recycling equipments

  gaýtadan işlemek

  Gysgaça syn 21-nji asyrda galyndylaryň öňüni almak we daşky gurşawy goramak üçin gaýtadan işlemek has möhüm bolup durýar. Energiýa, ýangyç, materiallary dikeltmek, mehaniki biologiki arassalamak we sement öndürmek, şol sanda şäher gaty galyndylaryny gaýtadan işlemek, täjirçilik we senagat galyndylaryny gaýtadan işlemek, gurluşyk we ýykyş galyndylaryny gaýtadan işlemek, şlaklary gaýtadan işlemek, plastmassa we sumka açmak üçin dürli materiallar gaýtadan işlenip bilner. , kagyz we karton gaýtadan işleýän metallar, uly galyndy ...

Bize ynan, saýla

Biz hakda

 • about
 • about (1)
 • about (3)
 • about (4)
 • about (5)

Gysgaça düşündiriş :

“Changzhou Youke Advanced Material Technology Co., Ltd”, tekiz üstündäki hrom karbid örtük plastinkasynyň global lideri hökmünde Youke könelişme pudagynda köp sanly tehniki patent döretdi. Magdançylyk, sement, energiýa, oba hojalygy, karýerler, polat zawodlary, gaýtadan işlemek programmalary ulanylanda, uzak möhletli we ygtybarly köýnek önümleri prosesiň akymyny we maşynyň işleýşini gowulandyrmakda uly üýtgeşiklik döredýär.

Sergi çärelerine gatnaşyň

WAKALAR WE Söwda görkezişleri

 • Our Two Big Markets Both Have Good News On 2021
 • 2020 roundup for the cement of Asia
 • “YOUKE SMOOTH HROMIUM CARBIDE OVERLAY PLATE” näme?

  “Youke” tekiz örtükli plastinka ýokary abraziw çydamly hrom karbidini yzygiderli himiýa we mikrostrukturany öndürýän polat substrata ulanmak üçin ösen birleşme kebşirleýiş tehnologiýasy arkaly öndürilýär, ýokary hrom karbid mikrostrynyň emele gelmegi ...

 • Iki uly bazarymyzyň ikisinde-de 2021-nji ýylda gowy habar bar

  2021-nji maliýe ýylynyň ilkinji sekiz aýynda Pakistanda sement satuwy 15% ýokarlanyp, 38.0Mt ýokarlandy, Bütin Pakistan sement öndürijiler birleşiginiň agzalary (APCMA) 2021-nji ýylyň 28-nji fewralynda tamamlanan sekiz aýyň içinde sement satuwynyň 38.0Mt bolandygyny ýazdy - ilkinji sekiz 2021-nji maliýe ýylynyň aýlary ...

 • “Bagtyýar sement” öýde we daşardaky amallar barada täzelenýär

  “Bagtyýar sement”, şu hepdäniň başynda “Elixir Securities” (Pakistan) tarapyndan gurnalan brifingde Kongo Demokratik Respublikasyndaky işler, Yrakda we Pakistanda mümkinçilikleri giňeltmek meýilnamalary barada maglumat berdi. Kongo DR-de bazar dinamikasyny durnuklaşdyrmak ...

 • Aziýanyň sementi üçin 2020-nji ýyldaky aýlaw

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, koronawirus pandemiýasynyň gurluşyk işine we gurluşyk materiallaryna bolan islegi sebäpli 2020-nji ýylda öndürijileriň köpüsi üçin girdeji azaldy. Countriesurtlaryň dürli gulplamalary nähili amala aşyrandygy, bazarlaryň nähili jogap berendigi arasynda uly sebit tapawudy bardy ...