Täze geýim çyzgysy, magdan gazmak üçin könelişme garşylygyny 5 esse ýokarlandyrýar

Gysga düşündiriş:

Magdançylyk, ähli pudaklarda ulanylýan esasy önümleri öndüriji hökmünde magdançylyk dünýädäki köp ykdysadyýetiň möhüm bölegi bolup durýar. Mineralseriň çuňlugyndan minerallary we metallary çykarmak we arassalamak bagyşlanmaýan şertlerde, obeer togalagynyň iň uzak, gaty we gurak ýerlerinde amala aşyrylýar. Kyn şertler has kyn önümleri we çözgütleri talap edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Magdançylyk, ähli pudaklarda ulanylýan esasy önümleri öndüriji hökmünde magdançylyk dünýädäki köp ykdysadyýetiň möhüm bölegi bolup durýar. Mineralseriň çuňlugyndan minerallary we metallary çykarmak we arassalamak bagyşlanmaýan şertlerde, obeer togalagynyň iň uzak, gaty we gurak ýerlerinde amala aşyrylýar. Kyn şertler has kyn önümleri we çözgütleri talap edýär.

Magdan enjamlary islendik pudagyň iň agyr eşik şertlerine sezewar edilýär. Magdançylyk pudagy tarapyndan her gün köp mukdarda magdan gaýtadan işlenýär. Magdanlaryň köpüsiniň aşgazan häsiýetleri bar, transport we gaýtadan işleýän enjamlaryň çynlakaý könelmegine sebäp bolar. 
Ucksük awtoulaglary, süýrüjiler, belgi ýükleýjiler, onlarça we beýleki ykjam enjamlar magdan känidir we 100% ygtybarly we hyzmat taýyn bolsa-da, haýsydyr bir hyýanatçylykly hereketlere garşy durmalydyr.

“Youke”, magdançylyk we çeşmeler bazaryny müşderimiziň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we ondan ýokary çykmak üçin ýörite döredilen çözgütler we hyzmatlar bilen üpjün edýär.
Dünýädäki magdançylyk pudagynda ýüze çykýan kynçylyklara saýtlaryň özleri ýaly dürli-dürli bolýandygyna düşünýäris, şonuň üçin müşderilerimize hyzmat ýa-da önüm bolsun, işini gowulandyrmak üçin dogry çözgüt bermäge borçlanýarys. 
“Youke” önümleri, ýokary abraziw çig minerallary gazyp we gaýtadan işlese-de, komponentleriň uzak işlemegini üpjün edýär

Magdançylyk we açyk magdançylyk

Magdan gazyp almakda we açyk gazyp almakda ulanylýan “Youke” çözgütleriniň käbir mysallary:
1. Açyk magdan enjamlary
• Ekskawator çelekleri, tigirli belgi ýükleýjiler we material slaýdlary üçin gorag geýiň

2. movinger hereket edýän maşynlar
• füzleri, çelekleri we örtük bölümlerini ýüklemek

3. Ulag ulaglary
• süzleri, gyralary kesmek

4. Ekskawator
• Çelekden goramak, pyçaklar, dişler

5. Ösümlikleri ezmek
• Zynjyrlar, iýmitlendirijiler, ezýän konuslar, eňekler we çekiçler, täsir zawodlarynyň rotorlary;

6. Ekranyň bölümleri
• Ekranlar, siklonlar, material akym turbalary, şarjagazlar we material slaýdlar

7. Konweýerler
• Iýmitlendiriji nurbatlar, material slaýdlar we şarjagazlar, zynjyr konweýerleriniň gyralary we çyzgylary, gapdal diwarlary we guşak konweýerleriniň gyryjy barlary.

8. ucksük awtoulaglary
• füzleri, gyralary, kanallary ýüklemek

Çelek tigir ekskawatorlary
• Çelekler we pyçaklar
• Jyňňyrdamak, boşatmak, gapdal bölekler
• Konweýer otaglary
Magdan enjamlary
• faceerüsti magdançylar
• ucksük awtoulaglaryny taşlaň
• Çelek zynjyrly ekskawatorlar
• Stakerler
• Dozer pyçaklary
• Öňdäki ýükleýjiler
• adükleýji belgi
• Çelek çyzyklaryny süýräň
• Üznüksiz ýerasty magdançy
• uckük awtoulag ýataklary
• Buraw konweýerleri
Ezmek
• Crusher Liners
• Hopper Liners
• Çute çyzyklar
• Ekran plitalary
• Wibrasiýa gaplar / Ekran desgalary
• Konus döwüjiler
Döwüjiler


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Hardfacing and wear products for sugar mill industry

   Şeker fabrigi üçin gaty ýerlemek we önümleri geýmek ...

   Gysgaça syn Şeker alkogolsyz içgiler, süýji içgiler, amatly iýmitler, çalt nahar, süýji, konditer önümleri, bişirilen önümler we beýleki süýji iýmitler üçin ulanylýar. Şeker rumyň distilýasiýasynda ulanylýar. Şeker subsidiýalary şeker üçin bazar çykdajylaryny önümçiligiň bahasyndan has pesleşdirdi. 2018-nji ýyla çenli dünýädäki şeker önümçiliginiň 3/4 bölegi açyk bazarda satylmady. Şeker we süýjüdirijiler üçin dünýä bazary 2012-nji ýylda takmynan 77,5 milliard dollar bolup, şeker düzüminde ...

  • Wear lining solutions for protection recycling equipments

   Goragy gaýtadan işlemek üçin asma çözgütleri geýiň ...

   Gysgaça syn 21-nji asyrda galyndylaryň öňüni almak we daşky gurşawy goramak üçin gaýtadan işlemek has möhüm bolup durýar. Energiýa, ýangyç, materiallary dikeltmek, mehaniki biologiki arassalamak we sement öndürmek, şol sanda şäher gaty galyndylaryny gaýtadan işlemek, täjirçilik we senagat galyndylaryny gaýtadan işlemek, gurluşyk we ýykyş galyndylaryny gaýtadan işlemek, şlaklary gaýtadan işlemek, plastmassa we sumka açmak üçin dürli materiallar gaýtadan işlenip bilner. , kagyz we karton ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-80T

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-80T”

   Gysgaça syn YK-80T, erkin hrom volfram karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-80T önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80T ýokary aşgazan we orta we ýokary täsirli programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. YK-80T önümçiligi ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-100

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-100”

   Gysgaça syn YK-100, hrom karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-100-iň ösen önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-100-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-100 ýokary aşgazan we pes we orta täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly. Uly list ölçeglerinde bar ýa-da adaty şekillere kesilip bilner. Önümçilik 100 ösen birleşme weldini ulanyp öndürilýär ...

  • Wear liners and plates for thermal power coal plant industry

   Malylylyk güýji kömür üçin çyzyklar we plitalar geýiň ...

   Gysgaça syn Bütin dünýäde, esasanam Aziýada elektrik energiýasyna bolan isleg yzygiderli artýar. Elektrik stansiýalarynyň ähli görnüşleri: ýylylyk, gidro-elektrik ýa-da ýakylýan galyndy materiallar, netijeli işlemegi we tygşytly elektrik öndürmek üçin tehniki hyzmat etmeli. Her ösümlik üçin tehniki hyzmat talaplary daşky gurşawa baglylykda üýtgeýär. Aşgazan, poslama, kawitasiýa, ýokary temperatura we basyş elektrik energiýasynyň tutuşlygyna könelmegine sebäp bolýar ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-90

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-90”

   Gysgaça syn YK-90, tekiz üstündäki hrom wolfram karbid kebşirlenen örtük plastinkasy. YK-90 önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-90, 900 elevated çenli ýokary temperaturada agyr aşgazana garşylygy talap edýän programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. Önümçilik ...