Aziýanyň sementi üçin 2020-nji ýyldaky aýlaw

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, koronawirus pandemiýasynyň gurluşyk işine we gurluşyk materiallaryna bolan islegi sebäpli 2020-nji ýylda öndürijileriň köpüsi üçin girdeji azaldy. Countriesurtlaryň dürli gulplamalary nähili amala aşyrandyklary, bazarlaryň nähili jogap berendigi we soňundan yza gaýdyp gelişleri arasynda uly sebit tapawudy bardy. Umuman, munuň maliýe täsiri 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda, ikinji ýarymynda dikeldiş bilen duýuldy.
officeArt object
Global sementden aşakdaky ýaly käbir maglumatlary aldyk:

Hindi prodýuserleri başga bir wakany aýdýarlar, ýöne biri-de görnükli däl. 2020-nji ýylyň mart aýynyň ahyryndan bir aý töweregi önümçiligiň doly ýapylmagyna garamazdan sebit bazary esasan dikeldi. UltraTech Sementiň 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda aýdyşy ýaly “Covid-19-dan dikeldiş ykdysadyýetiň bozulmagyna sebäp boldy. Bu islegiň has çaltlaşdyrylmagy, taraplaryň dikeldilmegi we has köp çykdajylaryň netijeliligi bilen güýçlendirildi. " Oba ýaşaýyş jaýlarynyň ösüşine itergi berendigini we hökümet-infrastruktura taslamalarynyň hem kömek edendigini aýtdy. Migrant işçi güýjüniň ýuwaş-ýuwaşdan gaýdyp gelmegi bilen şäher isleginiň gowulaşmagyna garaşýar.

Gynansagam, Indoneziýanyň öňdebaryjy öndürijisi bolan Semen Indoneziýa, ýurduň önümçiliginiň aşa köp bolmagy, saglyk ýagdaýyny çözmek üçin hökümet esasly infrastruktura taslamalarynyň azalmagy sebäpli ejir çekdi. Onuň çözgüdi, 2020-nji ýylda Hytaý, Awstraliýa we Bangladeş ýaly bar bolan ýurtlara goşulmak üçin Mýanma, Bruneý Darussalam we Taýwan ýaly täze ýurtlar bilen eksport bazarlaryna ünsi jemlemekdi. Şereketiň umumy satuw mukdary 2020-nji ýylda geçen ýyl bilen deňeşdirilende 8% peselip, 40Mt-a çenli peselip biler, emma Indoneziýanyň daşyndaky eksport, şol sanda eksport 23% artyp, 6.3Mt boldy.

Iň soňky bellikde, bu hatarda sementiň üçünji uly satyjysynyň esasan sebit öndürijisi UltraTech Sement bolandygyny görmek gaty gynandyryjy. Bu nukdaýnazardan sebit, dünýäde ikinji orunda durýan sement bazary bolan Hindistana degişlidir. Gurlan önümçilik kuwwaty bilen CNBM, Anhui Conch, LafargeHolcim we HeidelbergCement-den soň dünýäde bäşinji uly kompaniýa. Uly sement öndürijileriniň arasynda sebitleşmek ugrundaky bu ädim, has az, has saýlama ýerlere tarap barýarka, günbatar esasly köpmilletli ýurtlarda-da görünýär. Dünýädäki iň uly öndüriji Hytaý, önüm öndürijiler 2021-nji ýylyň mart aýynyň ahyryna çenli maliýe netijelerini çykaryp başlanda.

2021 näme getirse, 2020-nji ýyldan has gowudygyna umyt edeliň.


Iş wagty: 26-2021-nji maý