“Bagtyýar sement” öýde we daşardaky amallar barada täzelenýär

“Bagtyýar sement”, şu hepdäniň başynda “Elixir Securities” (Pakistan) tarapyndan gurnalan brifingde Kongo Demokratik Respublikasyndaky işler, Yrakda we Pakistanda mümkinçilikleri giňeltmek meýilnamalary barada maglumat berdi.

Kongo DR-de bazar dinamikasyny durnuklaşdyrmak, Bagtyýar Sementiň merkezi Afrika ýurtlaryndaky işleriniň sagdyn ösmegine şaýat boldy. Netijede, ulanylyş tizliginiň gowulaşmagyna garaşylýar. Şeýle-de bolsa, goňşy Zambiýadan we Angoladan sementiň bikanun getirilmegi bilen baglanyşykly sement bahalary (häzirki wagtda ABŞ-nyň 128-130 dollar töweregi). “Bagtyýar sement” ýerli kärdeşi PPC bilen birlikde import edilýän sementden alynýan ýygymlary köpeltmek we bu meseläni çözmek üçin çäreleri görmek üçin degişli edaralara lobbi edýär diýip, “Lucky Cement Ltd” -iň Maliýe we CFO müdiri Irfan Çawala aýtdy.

Yrak giňelýär
Aýry-aýrylykda, kompaniýa häzirki wagtda Yrakda başga bir üweýji fabriginiň gurulmagynyň dowam edýändigini we birinji tapgyryň (0.435Mta) 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli işe başlamagyna garaşylýandygyny aýtdy. Taslamanyň galan 50 göterimine (0.435Mta) garaşylýar Indiki aýda internete giriň. 

Pakistan taslamalary
Penjap welaýatynda teklip edilýän 2.3Mta gök meýdan zawody üçin kärendä almakda gijä galýan wagtynda, Bagtyýar sement ýerli häkimýetiň welaýatda öndürijilere täze ygtyýarnamalary kärendesine bermek syýasatyna gaýtadan göz aýlajakdygyna umyt baglaýandygyny aýtdy.
“Lucky Sement” -iň ilkinji ileri tutýan ugry, gök meýdany goşmak arkaly giňeltmek bolsa-da, göwrelilik döwri has pes bolan beýleki wariantlary hem gözleýär. Şeýle bolansoň, bar bolan Pezu saýtynyň goňur ýerini giňeltmek mümkin däl.
Şeýle hem, CFO Hytaý-Päkistan Ykdysady Koridorynyň günbatar ýolunyň bir bölegi hökmünde Haýber Pahtunhwa welaýatynda esasy awtoulag ýollarynyň birikdirilmeginiň transport wagtynyň ep-esli azalmagyna (~ 50 göterim) mümkinçilik berjekdigine ünsi çekdi. Pezu-da saklamagyň bahalaryny gowulandyrmak üçin kompaniýa. 


Iş wagty: 26-2021-nji maý