“YOUKE SMOOTH HROMIUM CARBIDE OVERLAY PLATE” näme?

“Youke” tekiz örtükli plastinka, ýokary derejede abraziw çydamly hrom karbidini yzygiderli himiýa we mikrostrukturany öndürýän polat substrata ulanmak üçin ösen birleşme kebşirleýiş tehnologiýasy arkaly öndürilýär.
Chrokary hrom karbid mikrostrukturasynyň emele gelmegi, aşgazana çydamly bi-metal plastinkany döredýär.
Highokary aşgazan garşylygy we orta we ýokary täsir aýratynlyklary bolan ýokary hrom karbid.
Gatylygy, gaty hrom karbidiň we uglerod poladyň arka plastinkasyna birleşdirilen gaty austenit matrisanyň utgaşmasydyr.

“Youke” -niň tekiz üstündäki hrom karbid örtüginiň peýdasy:
1, surfaceer ýüzüniň tekizligi: asmagyň peselmegine sebäp bolýan pes sürtülme bilelikde işleýär;
2, Kebşirlenen monjuklar ýok: gaty önümiň üstünden önümiň ugrukdyryjy akymy hökmany däl ýaly könelişme garşylygy;
3, gaty gaty örtük bilen arka plastinanyň arasynda birmeňzeş birleşme çyzygy bilen pes eritme: yzygiderli we öňünden aýdylýan eşik derejelerine sebäp bolýan yzygiderli gatylyk we mikrostruktura;
4, Birleşmäniň eriş çuňlugy: 0.016 ~ 0.029 ″ (0,4 ~ 0,75 mm)
5, Gatylygy: 58 ~ 64 HRc
6, Gatylyk we mikrostruktura: Birleşme çyzygyna çenli birmeňzeş
7, gaty üst üstündäki iň az ýerüsti ýeňillik döwükleri: gaty örtügiň we arka plastinanyň arasynda az galyndy stres, togalanmak we ýasamak aňsat bolýar;
8, Işleýiş temperaturasy ≤ 1112 o F (≤ 600 o C)

Gurmak / götermek gurluşyk materialynyň üstki çişligi, material üstü aýratynlyklary (tekiz ýa-da deň däl), daşalýan materiallaryň dizaýny we häsiýetleri (adatça gözegçiliksiz) ýaly birnäçe faktorlara sebäp bolup biler.
Gurmak gaty gymmat, sebäbi önümçiligiň netijeliligini peseldýär, öndürijiligiň millionlarça dollaryna sebäp bolup biler we elýeterliligini peseldýär
ösümlik we tehnika.
Palçykdan ýa-da suwdan köp mukdarda material bolan materiallaryň köpüsinde haýsydyr bir asylmak ýa-da yzyna gaýtarylmak meselesi ýüze çykar, şonuň üçin Youke her asma / ýüz tutma meselesine görä ýüz tutuň.


Iş wagty: 27-2021-nji oktýabr