Önümler

 • Youke Alloy wear lining and sheeting for steel mill plant

  “Youke Alloy” polat zawody üçin örtük we örtük geýýär

  Senagat rewolýusiýasynda polat möhüm rol oýnaýar. Köp ýyllaryň dowamynda polat öndürmek, häzirki durmuşda tehnologiýada yzygiderli gowulaşýan iň möhüm prosesleriň biri hasaplanýar.

 • Wear liners and plates for thermal power coal plant industry

  Malylylyk elektrik kömür zawody üçin çyzyklar we tabaklar geýiň

  Bütin dünýäde elektrik toguna bolan isleg, esasanam Aziýada barha artýar. Elektrik stansiýalarynyň ähli görnüşleri: ýylylyk, gidro-elektrik ýa-da ýakylýan galyndy materiallar, netijeli işlemegi we tygşytly elektrik öndürmek üçin tehniki hyzmat etmeli. Her ösümlik üçin tehniki hyzmat talaplary daşky gurşawa baglylykda üýtgeýär. Aşgazan, poslama, kawitasiýa, ýokary temperatura we basyş elektrik öndürmek prosesinde könelmegiň sebäbi bolup durýar.

 • Youke Alloy Smooth Plate YK-100

  “Youke Alloy Smooth Plate YK-100”

  YK-100, hrom karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-100-iň ösen önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-100-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-100 ýokary aşgazan we pes we orta täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly. Uly list ölçeglerinde bar ýa-da adaty şekillere kesilip bilner.

 • Youke Alloy Smooth Plate YK-80

  “Youke Alloy Smooth Plate YK-80”

  YK-80, “Fixed Plant” senagatynda ulanylýan, ýarylmadyk çylşyrymly karbid kebşirleýiş örtügidir. YK-80-iň önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80 ýokary aşgazan we orta we ýokary täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly .. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler.

 • Hardfacing and wear products for sugar mill industry

  Şeker öndürýän senagat üçin gaty ýüplük we geýim önümleri

  Şeker alkogolsyz içgiler, süýji içgiler, amatly iýmitler, çalt nahar, süýji, konditer önümleri, bişirilen önümler we beýleki süýji iýmitler üçin ulanylýar. Şeker rumyň distilýasiýasynda ulanylýar.

 • Wear lining solutions for protection recycling equipments

  Gaýtadan işleýän enjamlary goramak üçin asma çözgütleri geýiň

  Gaýtadan işlemek 21-nji asyrda galyndylaryň öňüni almak we daşky gurşawy goramak üçin has möhüm bolup durýar. Energiýa, ýangyç, materiallary dikeltmek, mehaniki biologiki arassalamak we sement öndürmek, şol sanda şäher gaty galyndylaryny gaýtadan işlemek, täjirçilik we senagat galyndylaryny gaýtadan işlemek, gurluşyk we ýykyş galyndylaryny gaýtadan işlemek, şlaklary gaýtadan işlemek, plastmassa we sumka açmak üçin dürli materiallar gaýtadan işlenip bilner. , kagyz we karton gaýtadan işleýän metallar, uly galyndylary gaýtadan işlemek we beýleki köp sanly galyndy görnüşleri.

 • Wear Plates and Liners for Parts in Cement Plants application

  Sement zawodlaryndaky bölekler üçin tabaklar we çyzyklar geýiň

  Sement önümçiligi, magdan gazyp almakdan başlap, soňra hek daşyny we palçykdan ybarat çig mallary üwemek, çig nahar diýilýän inçe poroşok, soňra bolsa sement peçinde 1450 ° C çenli gyzgyn temperaturada gyzdyrylýar. Bu amalda çig malyň himiki baglanyşyklary döwülýär we soňra täze birleşmelere birleşdirilýär. Netijede 1mm bilen 25mm aralygynda tegelek düwünler bolan klinker diýilýär. Klinker sement fabriginde inçe poroşok bolup, sement döretmek üçin gips bilen garylýar. Poroşok sement soňra suw we agregatlar bilen garylyp, gurluşykda ulanylýan beton emele gelýär.

 • Youke Alloy Smooth Plate YK-90

  “Youke Alloy Smooth Plate YK-90”

  YK-90, tekiz üstündäki hrom wolfram karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-90 önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-90, 900 elevated çenli ýokary temperaturada agyr aşgazana garşylygy talap edýän programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler.

 • Youke Alloy Smooth Plate YK-80T

  “Youke Alloy Smooth Plate YK-80T”

  YK-80T, erkin hrom wolfram karbid kebşirlenen örtük plastinkasy. YK-80T önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80T ýokary aşgazan we orta we ýokary täsirli programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler.

 • New wear liner increases wear resistance 5 times for mining application

  Täze geýim çyzgysy, magdan gazmak üçin könelişme garşylygyny 5 esse ýokarlandyrýar

  Magdançylyk, ähli pudaklarda ulanylýan esasy önümleri öndüriji hökmünde magdançylyk dünýädäki köp ykdysadyýetiň möhüm bölegi bolup durýar. Mineralseriň çuňlugyndan minerallary we metallary çykarmak we arassalamak bagyşlanmaýan şertlerde, obeer togalagynyň iň uzak, gaty we gurak ýerlerinde amala aşyrylýar. Kyn şertler has kyn önümleri we çözgütleri talap edýär.