Gaýtadan işleýän enjamlary goramak üçin asma çözgütleri geýiň

Gysga düşündiriş:

Gaýtadan işlemek 21-nji asyrda galyndylaryň öňüni almak we daşky gurşawy goramak üçin has möhüm bolup durýar. Energiýa, ýangyç, materiallary dikeltmek, mehaniki biologiki arassalamak we sement öndürmek, şol sanda şäher gaty galyndylaryny gaýtadan işlemek, täjirçilik we senagat galyndylaryny gaýtadan işlemek, gurluşyk we ýykyş galyndylaryny gaýtadan işlemek, şlaklary gaýtadan işlemek, plastmassa we sumka açmak üçin dürli materiallar gaýtadan işlenip bilner. , kagyz we karton gaýtadan işleýän metallar, uly galyndylary gaýtadan işlemek we beýleki köp sanly galyndy görnüşleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Gaýtadan işlemek 21-nji asyrda galyndylaryň öňüni almak we daşky gurşawy goramak üçin has möhüm bolup durýar. Energiýa, ýangyç, materiallary dikeltmek, mehaniki biologiki arassalamak we sement öndürmek, şol sanda şäher gaty galyndylaryny gaýtadan işlemek, täjirçilik we senagat galyndylaryny gaýtadan işlemek, gurluşyk we ýykyş galyndylaryny gaýtadan işlemek, şlaklary gaýtadan işlemek, plastmassa we sumka açmak üçin dürli materiallar gaýtadan işlenip bilner. , kagyz we karton gaýtadan işleýän metallar, uly galyndylary gaýtadan işlemek we beýleki köp sanly galyndy görnüşleri.
Gaýtadan işlemek prosesi ýygnamagy, ezmegi, döwmegi we özgertmegi öz içine alýar, bularyň hemmesi komponentleriň ep-esli könelmegine sebäp bolup biler.

“Youke” köýnek meselesini çözmek üçin önümleriň, hyzmatlaryň we enjamlaryň giň toplumyny hödürleýär. Aşgazan, täsir we poslama netijesinde ýüze çykýan kynçylyklary geýmek üçin tygşytly çözgütler berýäris.

Gaplamak üçin ýa-da eriş zawodynda ulanmak üçin könelmäge çydamly komponent bolup biler; ýa-da biomassa desgasy ýa-da galyndylary ýakýan zawod üçin ýylylyga çydamly materiallar. Programmanyň haýsydygyna garamazdan, “Youke” çözgütleri her bir aýratyn prosesiň aýratyn talaplaryny göz öňünde tutýar.

Gaýtadan işlemek pudagynda ulanylýan käbir çözgütler

1. Galyndy bunkerleri
Gapdal diwarlar we material slaýdlar

2. Kranlar
Tutuş ýerleriň we gyralaryň gyralary

3.Funneller
Huni we çukur çyzyklary

4. Iýmit derwezeleriniň dozasy
Funksiýa ýüzlerini ýaraglandyrmak, ýa-da könelişen guýma önümlerini öndürmek

5. Panjaralary herekete getirmek
Iň ýokary ülňülerde öndürilen ýylylyga çydamly, pes köýnekli barlar

6. Kül çykaryjylar
Componentshli komponentler üçin ýylylyga çydamly eşik goragy

7. Gazanlar
Gapdal diwar çyzgylary, poslama çydamly guýma önümleri

8. Kül bunkerleri
Diwar çyzgylary, armaturlar, iýmitlendiriji enjamlar

9. Iýmitlendiriji nurbatlar
Programmanyň talaplaryna baglylykda, bular birmeňzeş eşik plitalaryndan öndürilip bilner, gaty ýer bilen berkidilip ýa-da könelişen guýma görnüşinde öndürilip bilner.

Ojak we sowadyjy
Şahsyýet janköýerleri
Çelek liftleri
Klinker iýmiti / Açyş ýerleri
Sowuk möhürler / zolaklar
Çümdüriji turbalar
Sement daşamak / saklamak
V turbalar / Y turbalar
Tirsekler we egilmeler
Toz ýygnaýjylar / ESP çekmek
Silos / Hoppers

Sement daşamak / saklamak
V turbalar / Y turbalar
Tirsekler we egilmeler
Toz ýygnaýjylar / ESP çekmek
Silos / Hoppers

Beton taýýar beton
Pan garyndysy
Içki gabyk
Daşarky gabyk
Aşak plitkalar
Gyryjylar
Belgiler
Ekiz mil / deprek mikserleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • New wear liner increases wear resistance 5 times for mining application

   Täze geýim geýimi, köýnege garşylygy 5 gezek ýokarlandyrýar ...

   Gysgaça syn Magdançylyk, ähli pudaklarda ulanylýan esasy önümleri öndüriji hökmünde magdançylyk dünýädäki köp ykdysadyýetiň möhüm bölegi bolup durýar. Mineralseriň çuňlugyndan minerallary we metallary çykarmak we arassalamak bagyşlanmaýan şertlerde, obeer togalagynyň iň uzak, gaty we gurak ýerlerinde amala aşyrylýar. Kyn şertler has kyn önümleri we çözgütleri talap edýär. Magdan enjamlary islendik pudagyň iň agyr eşik şertlerine sezewar edilýär. Uly ...

  • Youke Alloy wear lining and sheeting for steel mill plant

   “Youke Alloy” polat üçin örtük we örtük geýýär ...

   Gysgaça syn Senagat rewolýusiýasynda polat möhüm rol oýnaýar. Köp ýyllaryň dowamynda polat öndürmek, häzirki durmuşda tehnologiýada yzygiderli gowulaşýan iň möhüm prosesleriň biri hasaplanýar. Dogry çözülmese we dolandyrylmasa geýimleriň zyýanly bolup biljekdigine düşünýäris; innowasiýa önümlerimiz we çözgütlerimiz, polat önümçiliginde adaty eşik aşgazanyndan başlap, dürli eşiklere garşy göreşmek üçin polat pudagynda özlerini yzygiderli subut etdiler ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-80T

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-80T”

   Gysgaça syn YK-80T, erkin hrom volfram karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-80T önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80T ýokary aşgazan we orta we ýokary täsirli programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. YK-80T önümçiligi ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-100

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-100”

   Gysgaça syn YK-100, hrom karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-100-iň ösen önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-100-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-100 ýokary aşgazan we pes we orta täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly. Uly list ölçeglerinde bar ýa-da adaty şekillere kesilip bilner. Önümçilik 100 ösen birleşme weldini ulanyp öndürilýär ...

  • Hardfacing and wear products for sugar mill industry

   Şeker fabrigi üçin gaty ýerlemek we önümleri geýmek ...

   Gysgaça syn Şeker alkogolsyz içgiler, süýji içgiler, amatly iýmitler, çalt nahar, süýji, konditer önümleri, bişirilen önümler we beýleki süýji iýmitler üçin ulanylýar. Şeker rumyň distilýasiýasynda ulanylýar. Şeker subsidiýalary şeker üçin bazar çykdajylaryny önümçiligiň bahasyndan has pesleşdirdi. 2018-nji ýyla çenli dünýädäki şeker önümçiliginiň 3/4 bölegi açyk bazarda satylmady. Şeker we süýjüdirijiler üçin dünýä bazary 2012-nji ýylda takmynan 77,5 milliard dollar bolup, şeker düzüminde ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-80

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-80”

   Gysgaça syn YK-80, “Fixed Plant” senagatynda ulanylýan, ýarylmaýan çylşyrymly karbid kebşirleýiş örtügidir. YK-80-iň önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80 ýokary aşgazan we orta we ýokary täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly .. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. Önümçilik YK-80 manu ...