“Youke Alloy” polat zawody üçin örtük we örtük geýýär

Gysga düşündiriş:

Senagat rewolýusiýasynda polat möhüm rol oýnaýar. Köp ýyllaryň dowamynda polat öndürmek, häzirki durmuşda tehnologiýada yzygiderli gowulaşýan iň möhüm prosesleriň biri hasaplanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Senagat rewolýusiýasynda polat möhüm rol oýnaýar. Köp ýyllaryň dowamynda polat öndürmek, häzirki durmuşda tehnologiýada yzygiderli gowulaşýan iň möhüm prosesleriň biri hasaplanýar.

Dogry çözülmese we dolandyrylmasa geýimleriň zyýanly bolup biljekdigine düşünýäris; innowasiýa önümlerimiz we çözgütlerimiz polat senagatynda dürli eşiklere garşy göreşmek üçin, adaty bir aşgazan aşgazanyndan başlap, ýokary derejeli üznüksiz täsire we aşa ýokary temperaturada metaldan demir geýilmegine çenli özlerini yzygiderli subut etdi.

Kebşirleýiş sarp ediş materiallaryny dizaýn etmekde we öndürmekde köp ýyllyk tejribe toplap, komponentleriň we enjamlaryň ömrüni gowulandyrmak üçin ýöriteleşdirilen gaty berkitme we örtükli çözgütler bilen bilelikde, Youke tehniki hyzmatyň çykdajylaryny azaltmak üçin baha goşmak bilen bu gowulaşmagyň bir bölegi bolmak isleýär. we enjamlaryň ömrüni we elýeterliligini ýokarlandyrmak.

“Youke”, erginleri gözlemek we işläp düzmek, kebşirlemek proseduralary, kebşirleýiş örtük hyzmatlary we polat öndürmek prosesiniň gaty we örtülen bölekleri bilen baglanyşykly meseleleri geýmek üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýär.

“Youke” önümleri materialyň gaýtadan işlenen ýerinde ulanylýar: çig mal gowşurylanda, koks we süzgüçli zawodlarda, pelletizasiýa desgasynda, partlama peçinde, üznüksiz guýma we togalanmak işlerine çenli ulanylýar.

Polat işlerinde ulanylýan “Youke” çözgütleriniň käbir mysallary

1. Portuň boşadylmagy
• Maddy slaýdlar, iberiş desgalary we bunkerler üçin gorag geýiň
2. Kömür ätiýaçlyklary
• Portal gyryjylary gaýtadan işleýänler üçin eşiklere çydamly komponentler, ekskawatorlar we tigirli ýükleýjiler üçin belgi
3. Koks ösümlikleri
• Minaralary söndürmek we awtoulaglary söndürmek üçin çyzyklar, geçiriş stansiýalary üçin gorag geýmek, ýarag götermek we enjamlary eltmek
4. Partlaýjy peç
• Uzak wagtlap ulanylmazdan deflektor plitalary, bölekler we material slaýdlary
5. Magdan ätiýaçlyklary
• Portal gyryjylary gaýtadan işleýänler üçin eşiklere çydamly komponentler, ekskawatorlar we tigirli ýükleýjiler üçin belgi
6. Sinter ösümlikleri
• “Youke” önümleri süzgüç döwüjileriň, täsir tablisalarynyň, guşak guşaklarynyň, sorujy kanallaryň we janköýerleriň işleýiş möhletini uzaldýar.
7. Sinter ätiýaçlyklary
• Jübi materiallaryny işleýän enjamlar we eziji enjamlar üçin gorag geýiň
8. Üznüksiz guýma ösümlikleri
• “Youke” ýokary temperaturaly rulonlarda ýüze çykmak üçin ýörite material taýýarlady, gaty talap ediji. Bu material ähli proses talaplaryna laýyk gelýär we işlemek aňsat
9. Pelletizasiýa ösümlikleri
• Ösümlik çyzgylaryny, geçiriji stansiýalary, gyryjy bölekleri we könelişen elekleri peletizasiýa etmek
Çig mal bilen işlemek
• Stacker Reclaimer Çelekler / Dodaklar
• Hoppers / Chutes / Transfer awtoulaglary
• Wibratory iýmitlendiriji çyzyklar
• Flap derwezeleri
Koks zawody
• Çutlar / Hoppers / Geçiriş nokatlary / Çukurlar / Slaýdlar
• Koks paýlaýyş konusy / koks itekleýji aýakgap
• Uglerod kesiji we gollanma çyzgylary
• “Vibro Feeders”, “Fan Liners”
• Kömür pulwerizatorynyň giriş / rozetkalary
• Buraw iýmitlendiriji
• Plows & Capstan, Wharf & Gates
Sintering zawody
• Slaýdlar / Geçiriş nokatlary / Hoppers / Bins / Siklonlar
• Sinter akym tablisasy / egilme tablisalary
• Gyzgyn we sowuk ekranlar
• Janköýer pyçaklary, ýaňak plitalary, aýlawlar
• Wibrasiýa konweýerleri
• Windel gutulary we aşak gelýänler
• Pug Mill Paddles
• Sinter iýmit tunelleri
Partlaýjy peç
• Hoppers / Distribution Chutes / Bins
• Awtoulaglara geçiň
• Peçiň ýokarky jaňlary, gaz süpürmek
• Janköýer pyçaklary
• Vibro iýmitlendirijiler
Aýlanmak / tamamlamak
• Çukurlar / Hoppers
• Tagta tablisalary
• Milliň slaýd gollanmalary / apronlar
Göni azaldylýan demir (DRI)
• Çutlary / Hoppersi iýmitlendiriň


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-90

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-90”

   Gysgaça syn YK-90, tekiz üstündäki hrom wolfram karbid kebşirlenen örtük plastinkasy. YK-90 önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-90, 900 elevated çenli ýokary temperaturada agyr aşgazana garşylygy talap edýän programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. Önümçilik ...

  • Wear lining solutions for protection recycling equipments

   Goragy gaýtadan işlemek üçin asma çözgütleri geýiň ...

   Gysgaça syn 21-nji asyrda galyndylaryň öňüni almak we daşky gurşawy goramak üçin gaýtadan işlemek has möhüm bolup durýar. Energiýa, ýangyç, materiallary dikeltmek, mehaniki biologiki arassalamak we sement öndürmek, şol sanda şäher gaty galyndylaryny gaýtadan işlemek, täjirçilik we senagat galyndylaryny gaýtadan işlemek, gurluşyk we ýykyş galyndylaryny gaýtadan işlemek, şlaklary gaýtadan işlemek, plastmassa we sumka açmak üçin dürli materiallar gaýtadan işlenip bilner. , kagyz we karton ...

  • Wear Plates and Liners for Parts in Cement Plants application

   Sement meýilnamasyndaky bölekler üçin tabaklar we çyzyklar geýiň ...

   Gysgaça syn Sement senagaty durnukly ösüş üçin zerur pudaklaryň biridir. Ösüşiň diregi hasaplanyp bilner. Sement önümçiligi, magdan gazyp almakdan başlap, soňra hek daşyny we palçykdan ybarat çig mallary üwemek, çig nahar diýilýän inçe poroşok, soňra bolsa sement peçinde 1450 ° C çenli gyzgyn temperaturada gyzdyrylýar. Bu amalda çig malyň himiki baglanyşyklary ...

  • New wear liner increases wear resistance 5 times for mining application

   Täze geýim geýimi, köýnege garşylygy 5 gezek ýokarlandyrýar ...

   Gysgaça syn Magdançylyk, ähli pudaklarda ulanylýan esasy önümleri öndüriji hökmünde magdançylyk dünýädäki köp ykdysadyýetiň möhüm bölegi bolup durýar. Mineralseriň çuňlugyndan minerallary we metallary çykarmak we arassalamak bagyşlanmaýan şertlerde, obeer togalagynyň iň uzak, gaty we gurak ýerlerinde amala aşyrylýar. Kyn şertler has kyn önümleri we çözgütleri talap edýär. Magdan enjamlary islendik pudagyň iň agyr eşik şertlerine sezewar edilýär. Uly ...

  • Wear liners and plates for thermal power coal plant industry

   Malylylyk güýji kömür üçin çyzyklar we plitalar geýiň ...

   Gysgaça syn Bütin dünýäde, esasanam Aziýada elektrik energiýasyna bolan isleg yzygiderli artýar. Elektrik stansiýalarynyň ähli görnüşleri: ýylylyk, gidro-elektrik ýa-da ýakylýan galyndy materiallar, netijeli işlemegi we tygşytly elektrik öndürmek üçin tehniki hyzmat etmeli. Her ösümlik üçin tehniki hyzmat talaplary daşky gurşawa baglylykda üýtgeýär. Aşgazan, poslama, kawitasiýa, ýokary temperatura we basyş elektrik energiýasynyň tutuşlygyna könelmegine sebäp bolýar ...

  • Hardfacing and wear products for sugar mill industry

   Şeker fabrigi üçin gaty ýerlemek we önümleri geýmek ...

   Gysgaça syn Şeker alkogolsyz içgiler, süýji içgiler, amatly iýmitler, çalt nahar, süýji, konditer önümleri, bişirilen önümler we beýleki süýji iýmitler üçin ulanylýar. Şeker rumyň distilýasiýasynda ulanylýar. Şeker subsidiýalary şeker üçin bazar çykdajylaryny önümçiligiň bahasyndan has pesleşdirdi. 2018-nji ýyla çenli dünýädäki şeker önümçiliginiň 3/4 bölegi açyk bazarda satylmady. Şeker we süýjüdirijiler üçin dünýä bazary 2012-nji ýylda takmynan 77,5 milliard dollar bolup, şeker düzüminde ...