“Youke Alloy Smooth Plate YK-80”

Gysga düşündiriş:

YK-80, “Fixed Plant” senagatynda ulanylýan, ýarylmadyk çylşyrymly karbid kebşirleýiş örtügidir. YK-80-iň önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80 ýokary aşgazan we orta we ýokary täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly .. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

YK-80, “Fixed Plant” senagatynda ulanylýan, ýarylmadyk çylşyrymly karbid kebşirleýiş örtügidir.
YK-80-iň önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80 ýokary aşgazan we orta we ýokary täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly .. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler.

Önümçilik

YK-80, aşgazana çydamly materialy ýumşak polat bazasyna öňdebaryjy kebşirlemek arkaly öndürilýär. Çylşyrymly hrom baý we beýleki erginli poroşoklar esasy plastinka birleşdirilip, ýokary aşgazan we täsir garşylygy bilen iki metal material döredýär, şol bir wagtyň özünde emele gelmäge we kebşirlemäge mümkinçilik berýän süýümliligi saklaýar. Birnäçe örtük we arka plastinkanyň galyňlygy görnüşleri bar.

Mikrostruktura

YK-80 mikrostrukturasy gurşalan inçe, esasy M7C3 we MC karbidlerinden durýar
karbidleriň we austenit matrisa materialynyň elektiki garyndysy. Örän gaty esasy karbidler altyburçly düwünler hökmünde emele gelýär we YK-100-den has ýokary täsir garşylygy üpjün edip, gaty materialyň könelmeginiň öňüni alýar. Austenit matrisa materialy esasy karbidlere mehaniki goldaw berýär, şol bir wagtyň özünde-de täsiriň siňmegine kömek edýär.

1, Esasy materiallar
➢ASTM A36 (Q235B), ASTM A529A (Q345B)

2, Garyndy garyndy komponentleri
Ighokary uglerod, hrom baý
RCr-C-Nb-Mo-V-Fe

3, gatylyk
➢54-60 HRC

4, Himiýa garyndysy
RKr: 20-35%
➢C: 3-7%
➢MC Karbidler

5, Mikrostruktura
AustMen M7C3 hroma baý we austenit we martensit matrisasy bilen çylşyrymly karbidler.
Vol Sesiň ululygy > 40%.

6, ASTM G65-Amaly A (horlanmak)
Iň ýokary ➢0.26g

7, Standart Ölçegler
IckHaýyklyk: 5 + 5-den 12 + 25 mm;
AndSandard plastinkasynyň ululygy: 1000/20000 * 3000mm.
AxMaks plastinkanyň ululygy: 1500 * 3000 mm.

8, Çydamlylyk
Ick Çydamlylyga çydamlylyk: ± 1,0 mm;
Pl Plastinanyň tekizligi: 1,5 m uzynlykdaky ± 2,0 mm.

9, Goýmalar
Equipment Enjamlary ýüklemek cket Çelek çyzyklary b Gyrasy plitalary truck truckük düşegini taşlamak we ş.m.
Ining Magdan enjamlary an Janköýer pyçaklary vey Konweýeriň çyzgylary we ş.m.
Onst Gurluşyk enjamlary load loadükleýji (buldozer 、 ekskawator we buraw turbalary we ş.m. üçin çyzyklar)
O Kömür gazyp almak üçin enjamlar utes Çukurlary we süýdemdirijileri iýmitlendirmek üçin çyzyklar, fan pyçagy 、 itekleýjiniň esasy plitalary 、 çelek çyzgylary we ş.m.)
EmentSement enjamlary utes Çaýlar üçin çyzyklar class klassifikator üçin ýol görkezijileri 、 ahyrky gapagy 、 fanat pyçagy 、 sowadyjy disk 、 konweýer çukury we ş.m.
EtMetallurgiýa enjamlary con Konweýerler üçin çyzyklar 、 sinters 、 perron iýmitlendirijiler)
OwPower öndürmek ash Kül we şlak turbalary üçin çyzyklar 、 kömür fabriginiň ýaşaýyş plitalary 、 impeller örtügi dust tozan ýygnaýjylaryň girelgesi 、 çelek tekerleri we çekiç degirmenleri 、 hoppers 、 bölüjiler)

10, Önümçilik
Kebşirlemek, kesmek, emele getirmek we işlemek;
The Jikme-jiklikler üçin hyzmat broşýurasyny tapmagyňyzy haýyş edýäris.
* Dürli işleýiş şertleriňize we amaly islegleriňize baglylykda dürli garyndylar we ölçegler üpjün edilip bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Hardfacing and wear products for sugar mill industry

   Şeker fabrigi üçin gaty ýerlemek we önümleri geýmek ...

   Gysgaça syn Şeker alkogolsyz içgiler, süýji içgiler, amatly iýmitler, çalt nahar, süýji, konditer önümleri, bişirilen önümler we beýleki süýji iýmitler üçin ulanylýar. Şeker rumyň distilýasiýasynda ulanylýar. Şeker subsidiýalary şeker üçin bazar çykdajylaryny önümçiligiň bahasyndan has pesleşdirdi. 2018-nji ýyla çenli dünýädäki şeker önümçiliginiň 3/4 bölegi açyk bazarda satylmady. Şeker we süýjüdirijiler üçin dünýä bazary 2012-nji ýylda takmynan 77,5 milliard dollar bolup, şeker düzüminde ...

  • Wear lining solutions for protection recycling equipments

   Goragy gaýtadan işlemek üçin asma çözgütleri geýiň ...

   Gysgaça syn 21-nji asyrda galyndylaryň öňüni almak we daşky gurşawy goramak üçin gaýtadan işlemek has möhüm bolup durýar. Energiýa, ýangyç, materiallary dikeltmek, mehaniki biologiki arassalamak we sement öndürmek, şol sanda şäher gaty galyndylaryny gaýtadan işlemek, täjirçilik we senagat galyndylaryny gaýtadan işlemek, gurluşyk we ýykyş galyndylaryny gaýtadan işlemek, şlaklary gaýtadan işlemek, plastmassa we sumka açmak üçin dürli materiallar gaýtadan işlenip bilner. , kagyz we karton ...

  • Youke Alloy wear lining and sheeting for steel mill plant

   “Youke Alloy” polat üçin örtük we örtük geýýär ...

   Gysgaça syn Senagat rewolýusiýasynda polat möhüm rol oýnaýar. Köp ýyllaryň dowamynda polat öndürmek, häzirki durmuşda tehnologiýada yzygiderli gowulaşýan iň möhüm prosesleriň biri hasaplanýar. Dogry çözülmese we dolandyrylmasa geýimleriň zyýanly bolup biljekdigine düşünýäris; innowasiýa önümlerimiz we çözgütlerimiz, polat önümçiliginde adaty eşik aşgazanyndan başlap, dürli eşiklere garşy göreşmek üçin polat pudagynda özlerini yzygiderli subut etdiler ...

  • Wear Plates and Liners for Parts in Cement Plants application

   Sement meýilnamasyndaky bölekler üçin tabaklar we çyzyklar geýiň ...

   Gysgaça syn Sement senagaty durnukly ösüş üçin zerur pudaklaryň biridir. Ösüşiň diregi hasaplanyp bilner. Sement önümçiligi, magdan gazyp almakdan başlap, soňra hek daşyny we palçykdan ybarat çig mallary üwemek, çig nahar diýilýän inçe poroşok, soňra bolsa sement peçinde 1450 ° C çenli gyzgyn temperaturada gyzdyrylýar. Bu amalda çig malyň himiki baglanyşyklary ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-100

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-100”

   Gysgaça syn YK-100, hrom karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-100-iň ösen önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-100-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-100 ýokary aşgazan we pes we orta täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly. Uly list ölçeglerinde bar ýa-da adaty şekillere kesilip bilner. Önümçilik 100 ösen birleşme weldini ulanyp öndürilýär ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-90

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-90”

   Gysgaça syn YK-90, tekiz üstündäki hrom wolfram karbid kebşirlenen örtük plastinkasy. YK-90 önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-90, 900 elevated çenli ýokary temperaturada agyr aşgazana garşylygy talap edýän programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. Önümçilik ...