Sement zawodlaryndaky bölekler üçin tabaklar we çyzyklar geýiň

Gysga düşündiriş:

Sement önümçiligi, magdan gazyp almakdan başlap, soňra hek daşyny we palçykdan ybarat çig mallary üwemek, çig nahar diýilýän inçe poroşok, soňra bolsa sement peçinde 1450 ° C çenli gyzgyn temperaturada gyzdyrylýar. Bu amalda çig malyň himiki baglanyşyklary döwülýär we soňra täze birleşmelere birleşdirilýär. Netijede 1mm bilen 25mm aralygynda tegelek düwünler bolan klinker diýilýär. Klinker sement fabriginde inçe poroşok bolup, sement döretmek üçin gips bilen garylýar. Poroşok sement soňra suw we agregatlar bilen garylyp, gurluşykda ulanylýan beton emele gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Sement senagaty durnukly ösüş üçin zerur pudaklaryň biridir. Ösüşiň diregi hasaplanyp bilner.

Sement önümçiligi, magdan gazyp almakdan başlap, soňra hek daşyny we palçykdan ybarat çig mallary üwemek, çig nahar diýilýän inçe poroşok, soňra bolsa sement peçinde 1450 ° C çenli gyzgyn temperaturada gyzdyrylýar. Bu amalda çig malyň himiki baglanyşyklary döwülýär we soňra täze birleşmelere birleşdirilýär. Netijede 1mm bilen 25mm aralygynda tegelek düwünler bolan klinker diýilýär. Klinker sement fabriginde inçe poroşok bolup, sement döretmek üçin gips bilen garylýar. Poroşok sement soňra suw we agregatlar bilen garylyp, gurluşykda ulanylýan beton emele gelýär.

Sement we beton ýasamakda ulanylýan enjamlar we komponentler, öňünden ezmekden ahyrky önüme çenli täsir, aşgazan we eroziýa täsir edýär. Şonuň üçin bu enjamlaryň ömri, berkligi we elýeterliligi bu pudakda möhüm rol oýnaýar.

Bu faktorlaryň hemmesine we geýim mehanizmine we aýratyn talaplara çuňňur düşünmek bilen, Youke ýöriteleşdirilen eşiklere garşylyk çözgütlerini dizaýn edip we öndürip bilýär.

Biziň çözgütlerimiz, sement pudagynda ulanylýan enjamlaryň ähli görnüşleri üçin ygtybarly, uzak möhletli köýnek goragyny üpjün edýär. Her geýim meselesi üçin “Youke” -niň dürli çözgütleri bar.

Ine, sement işlerinde ulanylýan “Youke” çözgütleriniň käbir mysallary

1. Kärhana
Uckük awtoulaglaryny ýükleýän ýüzler, enjamlary we eziji zawodlary, ekskawatorlar we tigirli ýükleýjiler üçin belgi

2. Işleýän materiallar
Iýmitlendiriji nurbatlar, material slaýdlar we şarjagazlar, zynjyr konweýerleriniň gyralary we çyzyklary, gapdal diwarlary we guşak konweýerleriniň gyryjy barlary.

3. Kesiji ösümlikler
Laýnerler, girelgeler, döwüjiler konuslary, eňek eňekleri we döwüji çekiçler, degirmen zawody we rotorlar

4. Krowatlary garyşdyrmak
Garyşyk gurallar, portal gyryjylary, armaturlary

5. degirmenler
Öýjükli rulonlary we ýylmaýjy elementiň daşky çyzgylary, üweýji stollar, janköýerler, bölüjiler, halka manifoldlary, basyş plitalary, gapaklar we çyzgylar VAUTID rulonlary we stollary gurlan ýagdaýynda (ýerinde) ýa-da ussahanada täzeden öndürip biler.

6. Silos
Laýnerler, armaturlar, iýmitlendiriji enjamlar, şarjagazlar we turbalar

7. Preheaterler
Turbalar, janköýerler

8. Aýlanýan peçler
Material girelgeler, geçiriş stansiýalary, şarjagazlar

9. Klinker sowadyjylary
Klinker sowadyjy plitalar, panjaralar, gapdal diwar geýimlerinden goramak

10. Klinker siloslary
Laýnerler, armaturlar, iýmitlendiriji enjamlar, şarjagazlar we turbalar

11. Sement degirmenleri
Öýjükli rulonlar we rulonlar, ýylmaýjy stollar, janköýerler, bölüjiler, halka manifoldlary, basyş plitalary, gapaklar we çyzgylar VAUTID rulonlary we stollary gurlan ýagdaýynda (ýerinde) ýa-da ussahanada täzeden öndürip biler.

12. Sement siloslary we gaplaýyş stansiýalary
Turbalar, şarjagazlar, material slaýdlar we armaturlar

Magdançylyk we ezmek
Ekskawator kürekleri / çelekler
Adükleýji kürekler / çelekler
Siklonlar
Ahyrky disk lineri
Crusher Body Liners
Chutes & Hoppers
Faceerüsti magdançylar

Hek daşy / kömür / sement
Mill degirmenleri
Klassifikator pyçaklary / ýol görkezijileri
Grit konus
Fabrik bölüji pyçaklar
Çaýlary / turbalary iýmitlendiriň
Jaň jaýy
Burun halkalary
Luwr
Siklon bölüjileri
Gorag konusy
Buraw konweýerleri
Fabrik stollary
Mill degirmenleri / gyryjylar


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Hardfacing and wear products for sugar mill industry

   Şeker fabrigi üçin gaty ýerlemek we önümleri geýmek ...

   Gysgaça syn Şeker alkogolsyz içgiler, süýji içgiler, amatly iýmitler, çalt nahar, süýji, konditer önümleri, bişirilen önümler we beýleki süýji iýmitler üçin ulanylýar. Şeker rumyň distilýasiýasynda ulanylýar. Şeker subsidiýalary şeker üçin bazar çykdajylaryny önümçiligiň bahasyndan has pesleşdirdi. 2018-nji ýyla çenli dünýädäki şeker önümçiliginiň 3/4 bölegi açyk bazarda satylmady. Şeker we süýjüdirijiler üçin dünýä bazary 2012-nji ýylda takmynan 77,5 milliard dollar bolup, şeker düzüminde ...

  • New wear liner increases wear resistance 5 times for mining application

   Täze geýim geýimi, köýnege garşylygy 5 gezek ýokarlandyrýar ...

   Gysgaça syn Magdançylyk, ähli pudaklarda ulanylýan esasy önümleri öndüriji hökmünde magdançylyk dünýädäki köp ykdysadyýetiň möhüm bölegi bolup durýar. Mineralseriň çuňlugyndan minerallary we metallary çykarmak we arassalamak bagyşlanmaýan şertlerde, obeer togalagynyň iň uzak, gaty we gurak ýerlerinde amala aşyrylýar. Kyn şertler has kyn önümleri we çözgütleri talap edýär. Magdan enjamlary islendik pudagyň iň agyr eşik şertlerine sezewar edilýär. Uly ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-100

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-100”

   Gysgaça syn YK-100, hrom karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-100-iň ösen önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-100-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-100 ýokary aşgazan we pes we orta täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly. Uly list ölçeglerinde bar ýa-da adaty şekillere kesilip bilner. Önümçilik 100 ösen birleşme weldini ulanyp öndürilýär ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-80T

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-80T”

   Gysgaça syn YK-80T, erkin hrom volfram karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-80T önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80T ýokary aşgazan we orta we ýokary täsirli programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. YK-80T önümçiligi ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-90

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-90”

   Gysgaça syn YK-90, tekiz üstündäki hrom wolfram karbid kebşirlenen örtük plastinkasy. YK-90 önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-90, 900 elevated çenli ýokary temperaturada agyr aşgazana garşylygy talap edýän programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. Önümçilik ...

  • Wear liners and plates for thermal power coal plant industry

   Malylylyk güýji kömür üçin çyzyklar we plitalar geýiň ...

   Gysgaça syn Bütin dünýäde, esasanam Aziýada elektrik energiýasyna bolan isleg yzygiderli artýar. Elektrik stansiýalarynyň ähli görnüşleri: ýylylyk, gidro-elektrik ýa-da ýakylýan galyndy materiallar, netijeli işlemegi we tygşytly elektrik öndürmek üçin tehniki hyzmat etmeli. Her ösümlik üçin tehniki hyzmat talaplary daşky gurşawa baglylykda üýtgeýär. Aşgazan, poslama, kawitasiýa, ýokary temperatura we basyş elektrik energiýasynyň tutuşlygyna könelmegine sebäp bolýar ...