Malylylyk elektrik kömür zawody üçin çyzyklar we tabaklar geýiň

Gysga düşündiriş:

Bütin dünýäde elektrik toguna bolan isleg, esasanam Aziýada barha artýar. Elektrik stansiýalarynyň ähli görnüşleri: ýylylyk, gidro-elektrik ýa-da ýakylýan galyndy materiallar, netijeli işlemegi we tygşytly elektrik öndürmek üçin tehniki hyzmat etmeli. Her ösümlik üçin tehniki hyzmat talaplary daşky gurşawa baglylykda üýtgeýär. Aşgazan, poslama, kawitasiýa, ýokary temperatura we basyş elektrik öndürmek prosesinde könelmegiň sebäbi bolup durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Bütin dünýäde elektrik toguna bolan isleg, esasanam Aziýada barha artýar. Elektrik stansiýalarynyň ähli görnüşleri: ýylylyk, gidro-elektrik ýa-da ýakylýan galyndy materiallar, netijeli işlemegi we tygşytly elektrik öndürmek üçin tehniki hyzmat etmeli.

Her ösümlik üçin tehniki hyzmat talaplary daşky gurşawa baglylykda üýtgeýär. Aşgazan, poslama, kawitasiýa, ýokary temperatura we basyş elektrik öndürmek prosesinde könelmegiň sebäbi bolup durýar.

“Youke” könelişmek meselesini çözmek üçin önümleriň, hyzmatlaryň we enjamlaryň giň toplumyny hödürleýär, şeýle hem üweýji elementleri, degirmen liniýalaryny we kömür bilen işleýän elektrik energiýasyny öndürmekde esasy önümleri üpjün ediji bolup biler.

Elektrik stansiýalarynyň özboluşly şertleriniň bardygyna düşünmek bilen, müşderiler bilen iň ýokary öndürijilik we bölekleýin ömri gazanmak üçin, hatda ýokary kül şertlerinde-de eşik elementlerini sazlamak üçin işleýäris.

Esasy önümler şulary öz içine alýar

E Type Mill şarlary, halkalar we stollar
Dik egriji degirmen tekerleri we stol segmentleri
Top degirmenleri we göteriji barlar
Ot ýakýan burunlar

Kompýuter konsentratorlary
Durnuklaýjy halkalar
Çybyklary sazlamak

Kömür bilen işlemek
Giriş we boşatma bölekleri
Hoppers
Wagon Tippler Lining
Çatryk / Geçiş nokatlary
Ekran plitalary / döwüji plitalar

Kärhanany bejermek
Mill degirmenleri
Journalurnal ýaşaýyş jaý çyzyklary / gapy
Içki konus
Kömür iýmit turbasy
Fabrik merkezi iýmitleniş
Aýryjy beden çyzyklary
“Vane Wheel Assambleýasy”
Mill degirmen
Wenturi
Gyzgyn howa kanaly

Gazanlara hyzmat etmek
Flýu gaz kanaly
ESP / Ykdysadyýetçi Hopper
Ot ýakýan maslahat / burun
Kanal deflektor gollanmasy
Damperler
Janköýer pyçaklary

Kül işlemek
Kül akdyryjy turbalar
Aşaky iýmitlendiriji gapdal plastinka
Clinker Grinder Inlet Chute


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Wear lining solutions for protection recycling equipments

   Goragy gaýtadan işlemek üçin asma çözgütleri geýiň ...

   Gysgaça syn 21-nji asyrda galyndylaryň öňüni almak we daşky gurşawy goramak üçin gaýtadan işlemek has möhüm bolup durýar. Energiýa, ýangyç, materiallary dikeltmek, mehaniki biologiki arassalamak we sement öndürmek, şol sanda şäher gaty galyndylaryny gaýtadan işlemek, täjirçilik we senagat galyndylaryny gaýtadan işlemek, gurluşyk we ýykyş galyndylaryny gaýtadan işlemek, şlaklary gaýtadan işlemek, plastmassa we sumka açmak üçin dürli materiallar gaýtadan işlenip bilner. , kagyz we karton ...

  • Youke Alloy wear lining and sheeting for steel mill plant

   “Youke Alloy” polat üçin örtük we örtük geýýär ...

   Gysgaça syn Senagat rewolýusiýasynda polat möhüm rol oýnaýar. Köp ýyllaryň dowamynda polat öndürmek, häzirki durmuşda tehnologiýada yzygiderli gowulaşýan iň möhüm prosesleriň biri hasaplanýar. Dogry çözülmese we dolandyrylmasa geýimleriň zyýanly bolup biljekdigine düşünýäris; innowasiýa önümlerimiz we çözgütlerimiz, polat önümçiliginde adaty eşik aşgazanyndan başlap, dürli eşiklere garşy göreşmek üçin polat pudagynda özlerini yzygiderli subut etdiler ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-80T

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-80T”

   Gysgaça syn YK-80T, erkin hrom volfram karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-80T önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80T ýokary aşgazan we orta we ýokary täsirli programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. YK-80T önümçiligi ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-90

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-90”

   Gysgaça syn YK-90, tekiz üstündäki hrom wolfram karbid kebşirlenen örtük plastinkasy. YK-90 önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-90, 900 elevated çenli ýokary temperaturada agyr aşgazana garşylygy talap edýän programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. Önümçilik ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-80

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-80”

   Gysgaça syn YK-80, “Fixed Plant” senagatynda ulanylýan, ýarylmaýan çylşyrymly karbid kebşirleýiş örtügidir. YK-80-iň önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80 ýokary aşgazan we orta we ýokary täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly .. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. Önümçilik YK-80 manu ...

  • Hardfacing and wear products for sugar mill industry

   Şeker fabrigi üçin gaty ýerlemek we önümleri geýmek ...

   Gysgaça syn Şeker alkogolsyz içgiler, süýji içgiler, amatly iýmitler, çalt nahar, süýji, konditer önümleri, bişirilen önümler we beýleki süýji iýmitler üçin ulanylýar. Şeker rumyň distilýasiýasynda ulanylýar. Şeker subsidiýalary şeker üçin bazar çykdajylaryny önümçiligiň bahasyndan has pesleşdirdi. 2018-nji ýyla çenli dünýädäki şeker önümçiliginiň 3/4 bölegi açyk bazarda satylmady. Şeker we süýjüdirijiler üçin dünýä bazary 2012-nji ýylda takmynan 77,5 milliard dollar bolup, şeker düzüminde ...